Omega Z-33 next to the PO Chrono 9300 … what a PAIR !